Startsida
Personal
Tjänster
Företagstjänster
Kontakta oss
Om Boda Rehab

Företagstjänster

Allmän information

Väntetid efter avrop/beställning är 2 arbetsdagar. Slutrapportering sker senast 10 arbetsdagar efter utförd tjänst. Vi har varit aktör inom arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 1993, I samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vi utfört utrednings och coachningsuppdrag för drygt 700 personer sedan 2003. Det geografiska område där vi är aktiva är från norr, Östfold i Norge, till Göteborg i söder, Sotenäs i väster och Dalsland/Vänersborg i Öster. Bland de större företag vi idag arbetar på uppdrag av, är det bland andra, ABBA Seafood, Pininfarina Sverige AB, Taxi Väst AB, Åkeriägarföreningen.

Vi har tillgång till kvalificerade tjänster via våra samarbetspartners, ex. psykolog, arbetsterapeut, ergonom, ortoped-specialistläkare. Vi har ett stort antal företagskontakter i hela vårt upptagningsområde, främst mindre produktionsföretag, men även service och tjänsteföretag. Detta är ett av våra främsta verktyg för att komma vidare i en utvecklingsprocess med en individ. Vi arbetar alltid med individuella tjänster, dvs. att vi inte generaliserar, utan tar tillvara på individens resurser och arbetar lösningsfokuserat med att finna en praktisk och önskvärd lösning.Andra verktyg i vårt företag är SMC profilen® ,http://www.profdocwork.se , SASSAM-kartan, i vilka vi är certifierade användare. Härutöver har vi ett antal andra datorbaserade verktyg för starta eget planering, karriärplanering, och yrkes och studievägledning. I utförandet av rehab-relaterade aktiviteter har vi följande rubricerade arbetsmoment:

  • Kartläggning
  • Lösningsfokuserade samtal
  • Yrkes och studievägledning
  • Motivationshöjande åtgärder
  • Målformulering
  • Aktivitetsplan
  • Aktiva jobbsökaraktiviteter
  • Aktivering genom arbetsprövning
  • Förankring
  • Avrapportering/Utvärdering

Information till Personal

Målet är att finna långsiktiga, hållbara lösningar för din försörjning. Först och främst utreder vi möjligheten till återgång i ordinarie eller anpassat arbete, om det inte går, söker vi på externa arbetsplatser. Steg 1, är att du, arbetsgivaren, och vi, är överens om vad som skall göras. Beroende på dina besvär, arbetsuppgifter/arbetsmarknad, erfarenheter, utbildning, motivation, arbetslivskontakter mm. kan olika lösningar komma till stånd.

Vi gör studiebesök på viktiga eller intressanta företeelser såsom, företag, organisationer och utbildningsanordnare.

Vi bör, tillsammans, formulera en plan inför framtiden, den kanske innehåller arbetsträning, arbetsprövning, anpassning av arbetsplatsen, utbildning eller annat som vi kan enas om, att det ökar dina möjligheter att komma tillbaka till arbete. Du har säkert talat med din arbetsgivare om, och kanske prövat olika alternativ för framtiden, det vi kan göra mer konkret, är att ge dig stöd i arbetslivskontakterna med presumtiva arbetsgivare, skolor/utbildning och även med andra resursfunktioner som finns, ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialförvaltning, primärvård etc.

Vi är opartiska, vårt enda mål är att finna en ny försörjning till dig, och säga vad vi tycker, till dig som försäkrad/anställd och din arbetsgivare. När vi funnit ett mål och har formulerat en plan inför framtiden, skriver vi en rapport till uppdragsgivaren. Han/hon behöver ett underlag, för att kunna hjälpa dig att fullfölja din plan. Du får godkänna det vi rekommenderar. Det vanligaste resultatet är att vi finner ett nytt arbete, utanför den ordinarie arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare

Våra rehabåtgärder syftar i första hand till att utreda funktionsförmågan, dvs. vad som fungerar. Vilken kompetens och starka sidor finns? kan de tas tillvara på företaget? Om inte, var, kan den anställde finna sin försörjning.

Vanligtvis utför vi ett uppdrag på 12 veckor, beroende på yttre faktorer kan tiden i vissa fall behöva förlängas, detta dock utan kostnad för företaget. I de fall där det finns ett medicinskt underlag, åsyftas oftast vad som är problemet, det är vanligtvis svårt för en läkare att bedöma i vilken grad en person, kan arbeta. Det är även svårt för personen att förklara och bedöma vad han/hon kan. Ibland finns det fler besvär än det som står på läkarintyget, och ibland, finns det inget medicinskt underlag som kan stödja en åtgärd. Vår lösning på problematiken, är att pröva en annan sysselsättning, (företrädesvis på ett företag där rekryteringsbehov finns), under vilken, vi gör en bedömning av förmåga och kapacitet.

Vi medverkar till att anställningsfrämjande åtgärder via Arbetsförmedling och Försäkringskassa, aktiveras, dels för att underlätta för individen, men även för att stödja företaget. Vi dokumenterar att ert företag har fullföljt sitt rehabiliteringsansvar. ¯En arbetsgivare kan få högst 50 000 kronor i bidrag för anpassning av arbetsplatsen¯, Som ni förmodligen vet, är ju de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, ni genomför, avdragsgilla till 100%. (så även våra tjänster). I vissa fall kan det vara aktuellt med en ansökan om AGS-fonds medel, härvidlag kan 50% av er kostnad ansökas om via Försäkringskassan. I de fall där låg arbetsförmåga, innebär att df inte står till företagets eller den öppna arbetsmarknadens förfogande, ger vi er ett allsidigt underlag som belyser de väsentliga aspekterna för en prövning i socialförsäkringsnämnd om ex. sjukersättning.

Vi bereder en lösning, som levereras i en slutrapport, (som är förankrad hos den anställde) Och kan användas som ett underlag då en anställning avslutas på personliga skäl, eller då beslut skall fattas av Försäkringskassa eller Arbetsförmedlingen om ex. arbetshjälpmedel, utbildning, lönebidrag eller annat stöd för att individen skall kunna behålla sitt arbete.

© Copyright 2006 - 2024 Boda Rehab AB • Kontakta ossOm Boda RehabCookies